Waldemar Priebe

MD Anderson, USA

[EN] Dr. Priebe’s research merges biology with chemistry and focuses on the design and development of drugs that selectively target DNA and inhibitors of signaling and metabolic pathways important to tumor progression and survival. He has a long term interest in the field of carbohydrates ranging from organic chemistry of carbohydrates to the exploitation of carbohydrate metabolism in normal cells and cancer cells. Dr. Priebe is noted for his successful development of new therapeutic entities for the treatment of cancer. During his career, he has generated an extensive library of distinct, novel cancer-fighting compounds (numbering in the thousands) covering many structural scaffolds and diverse therapeutic areas. The invention of these agents has led to many patents and numerous licenses. Three of his drugs are in clinical trials and several others are in different stages of preclinical development. In addition to his position at M. D. Anderson, Dr. Priebe holds the title of Professor of Chemistry in the Republic of Poland. Dr. Priebe has published more than 200+ peer-reviewed journal articles and his work has led to over 40 patents. Additionally, he has organized at least 25 national and international conferences and been an invited lecturer on more than 150 occasions.
[PL] Badania dr Priebe łączą biologię z chemią i koncentrują się na projektowaniu i opracowywaniu leków, które selektywnie celują w DNA i inhibitory szlaków sygnałowych i metabolicznych ważnych dla progresji nowotworu i przeżycia. Od dawna interesuje się węglowodanami, od chemii organicznej węglowodanów po wykorzystanie metabolizmu węglowodanów w normalnych komórkach i komórkach nowotworowych. Dr Priebe jest znany z udanego rozwoju nowych jednostek terapeutycznych w leczeniu raka. W swojej karierze stworzył obszerną bibliotekę odrębnych, nowatorskich związków przeciwnowotworowych (liczących się w tysiącach) obejmujących wiele rusztowań strukturalnych i różne obszary terapeutyczne. Wynalezienie tych środków doprowadziło do wielu patentów i licznych licencji. Trzy z jego leków są w badaniach klinicznych, a kilka innych znajduje się w różnych stadiach rozwoju przedklinicznego. Oprócz stanowiska w M. D. Andersona, dr Priebe posiada tytuł profesora chemii w Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Priebe opublikował ponad 200 artykułów w czasopismach, a jego prace doprowadziły do ​​ponad 40 patentów. Ponadto zorganizował co najmniej 25 konferencji krajowych i międzynarodowych oraz był zaproszonym wykładowcą ponad 150 razy.

Social Share