Marta Wankiewicz-Głowacka

European Funds Chief Specialist in / Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Bionanoparku

European Funds Chief Specialist in Bionanopark. Since 2004 she has been involved in projects co-financed from European funds. Her achievements include dozens of projects: research and development, investment as well as consulting and training. Currently, she cooperates with entrepreneurs in the area of developing cooperation with scientific partners, assessing the market potential of the project, assessing the innovation of the project and obtaining the optimal financing of the project. She completed many trainings in the field of project management, organization of the institutional system for the implementation of European funds, intellectual property, etc. She also has business experience in running her own company.

Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Bionanoparku. Od 2004 r. zajmuje się projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. W jej dorobku znajduje się kilkadziesiąt projektów: badawczo rozwojowych, inwestycyjnych i doradczo-szkoleniowych. Obecnie współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju współpracy z partnerami naukowymi, oceny potencjału rynkowego projektu, oceny innowacyjności projektu oraz uzyskania optymalnego finansowania projektu. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania projektami, organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy europejskich, własności intelektualnej itp. Posiada także doświadczenie biznesowe z prowadzenia własnej firmy.

Social Share