Krzysztof Górski

The Ministry of Health / Ministerstwo Zdrowia

Krzysztof Górski - a graduate of the University of Wrocław, the National School of Public Administration and postgraduate studies in management in health care as well as methodology, organization and management of clinical trials. Since 2008, an employee of the Ministry of Health responsible for processes related to the organization of competitions financed from European funds. Since September 2018, he has been a member of the team responsible for establishing the Medical Research Agency, responsible for the preparation of processes related to the implementation of scientific projects.

Krzysztof Górski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedziany za procesy związane z organizacją konkursów finansowanych ze środków europejskich. Od września 2018 r. członek zespołu ds. powołania Agencji Badań Medycznych, odpowiedzialny za przygotowanie procesów związanych z wdrożeniami projektów naukowych.

Social Share