Juris Vanags

Chairman of Board Biotehniskais centrs

Chairman of board of Latvian joint stock company Biotehniskais centrs, which manufactures bioreactors. Professor of Riga Technical University and manage with study subject “Bioprocess engineering”. Member of board of Biotechnology subdivision in cluster Cleantech Latvia. Member of board of smart materials competence center. The project leader of many biotechnology industry and industrial research projects. It could be mentioned bioreactors applications for manufacturing of vaccines for animals, enzymes for dairy industry, bio-fertilizers, substances for environmental protection and bio-leaching. As examples of industrial research are novel magnetic drive for cultivation of different microorganisms in industrial bioreactors and model based process control of fermentations.

Prezes zarządu łotewskiej spółki akcyjnej Biotehniskais centrs, która produkuje bioreaktory. Profesor Politechniki w Rydze i zarządza tematem „Inżynieria bioprocesowa”. Członek zarządu jednostki biotechnologicznej w klastrze Cleantech Łotwa. Członek zarządu centrum kompetencji inteligentnych materiałów. Lider projektu wielu branż biotechnologicznych i badań przemysłowych. Można wymienić zastosowania bioreaktorów do produkcji szczepionek dla zwierząt, enzymów dla przemysłu mleczarskiego, bio-nawozów, substancji do ochrony środowiska i bio-wymywania. Jako przykłady badań przemysłowych można wymienić nowatorski napęd magnetyczny do uprawy różnych mikroorganizmów w przemysłowych bioreaktorach i modelową kontrolę procesu fermentacji.

Social Share