Jolanta Sowińska

Co-founder / Współtwórca Strigiformes

Co-founder of Strigiformes sp. z o.o. Biotechnology and chemistry engineer, creator of formulations for applications of nanotechnology in petrochemical products, cooling liquids, biologically active substances, cosmetics, functional electronics. He has extensive experience in organic preparation, chemistry of medicines, rational design of biologically active compounds. She gained her professional experience in the field of horticulture, research and development in the agro industry in the companies of the ŚFUP group - IDEA AGRO and AgroEnergia. She also confirmed her skills in designing innovative cryogenic solutions for Kriosystem sp. z o.o. She gained her specialist knowledge in the field of copper chemistry during her studies and research and scientific work at the Wroclaw University of Technology. She is the main author of the invention which is a key resource of the project for the production of a biostimulator. He is a co-author of a patent application for a mineral-organic fertilizer based on biocarbon and gardening mats and co-author of a patent granted for the introduction of nanoparticles with antimicrobial properties of copper to the chlorobutyl matrix.

Współtwórca Strigiformes sp z o.o. Inżynier biotechnolog i chemik, twórca formulacji do zastosowań nanotechnologii w produktach petrochemicznych, płynach chłodzących, substancjach biologicznie czynnych, kosmetyce, elektronice funkcjonalnej. Dysponuje bogatą praktyką w zakresie preparatyki organicznej, chemią leków, racjonalnym projektowaniem związków biologicznie czynnych. Doświadczenie zawodowe z zakresu działalności ogrodniczej, badawczo -rozwojowej w branży agro zdobyła w spółkach grupy ŚFUP – IDEA AGRO i AgroEnergia. Umiejętności swoje także potwierdziła w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań kriogenicznych dla Kriosystemu sp z o.o. Specjalistyczną wiedzę z zakresu chemii miedzi zdobyła w czasie studiów i pracy badawczo – naukowej na PWr. Jest głównym autorem wynalazku będącego kluczowym zasobem realizowanego projektu na produkcję biostymulatora. Jest współautorem zgłoszenia patentowego z zakresu mineralno-organicznego nawozu na bazie biowegla i mat ogrodniczych oraz współautorem przyznanego patentu dotyczącego wprowadzania nanocząstek o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych miedzi do matrycy chlorobutylowej.

Social Share