Błażej Kmieciak

Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Doctor of social sciences in the field of sociology of law, bioethics and special educator. Coordinator of the Center for Bioethics of the Institute for Legal Culture Ordo Iuris. A graduate of specialization courses in the field of addiction prevention and human rights protection, mediator in the Medical Law Department of the Medical University of Lodz, law lecturer in the Special Educational University of Lodz, and mediator in the Foundation for Psychological Support in Lodz. former spokesman for patient rights in the psychiatric hospital and the editor-in-chief of the Bioethics Department, biotechnologia.pl portal. Author of over 100 articles on medical law, social psychiatry and law sociology, as well as the following books: Patient's rights and their protection, sociological study, Children's rights as a patient, co author: Bioethics, between law and pedagogy, Challenges of innovative medicine and editor of among others monographs: “Law, psychiatry, society and Philosophy and psychosocial image of human existence.”

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka i mediacji, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca prawa w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, oraz mediator (współpracownik) w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz redaktor prowadzący Dział Bioetyka, portalu biotechnologia.pl. Autor ponad stu prezentowanych artykułów dotyczących prawa medycznego, psychiatrii społecznej oraz socjologii prawa, a także książek: Prawa pacjenta i ich ochrona, studium socjologiczne, Prawa dziecka jako pacjenta, współautor: Bioetyka, między prawem, a pedagogiką, Wyzwania innowacyjnej medycyny oraz redaktor m.in. monografii: Prawo, psychiatria, społeczeństwo oraz Filozoficzny i psychospołeczny obraz ludzkiej egzystencji.

Social Share