Barbara Jaworska-Łuczak

Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych URPLWMiPB

Barbara Jaworska-Łuczak is a graduate of the Karol Marcinkiewicz Medical Academy in Poznań, during which she received scholarships in Germany, the Netherlands and Great Britain. She also completed postgraduate studies at the School of Public Health at the Collegium Medicum of the Jagiellonian University, during which she completed an internship at the "Harvard-Jagiellonian Consortium for Health" and MBA studies with a specialization in Medical Technology Management at the Kozminski University of Entrepreneurship and Management in Warsaw. In the years 1998-2005 she worked in the Health Policy and Management Department of the Institute of Public Health, CMZ-UJ WOZ in Krakow and at the same time in the Małopolska Regional Sickness Fund. Then she started working in the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, where she created and managed a department dealing with the authorization of biocidal products. In 2007, she started working in the Chief Sanitary Inspectorate as deputy director of the Food and Nutrition Department. In 2008, EFSA established the Polish Focal Point at the GIS EFP - the Polish Coordination Point of the European Food Safety Authority, which she managed until 2012. During the Presidency of the Republic of Poland in the Council of the European Union, she coordinated work on the conclusion "Reducing health differences in the EU through organized activities to promote a healthy lifestyle" and chaired the working group on foodstuffs in the EU Council. In February 2012, she was appointed by the Minister of Health for the position of Vice President in the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products. She is the author and co-author of many articles, studies and analyzes in the field of broadly understood public health.

Barbara Jaworska-Łuczak jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, podczas których odbyła stypendia w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego odbyła staż w „Harvard-Jagiellonian Consortium for Health” oraz studia MBA ze specjalizacją Zarządzanie Technologiami Medycznymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1998-2005 pracowała w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego WOZ CM-UJ w Krakowie i równocześnie w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Następnie podjęła pracę w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie stworzyła i kierowała działem zajmującym się dopuszczaniem do obrotu produktów biobójczych. W 2007 r. podjęła pracę w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jako zastępca dyrektora Departamentu Żywności i Żywienia. W 2008 r. utworzyła w GIS-ie EFSA Polish Focal Point – Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, którym kierowała do 2012r. Podczas Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej koordynowała pracami nad konkluzją „Zmniejszanie różnic zdrowotnych w UE poprzez zorganizowane działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia” oraz przewodniczyła grupie roboczej ds. środków spożywczych w Radzie UE. W lutym 2012 r. została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Wiceprezesa w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jest autorką i współautorką wielu artykułów, opracowań i analiz z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego.

Social Share