Regulamin „CEBioForum 2019”

REGULAMIN „CEBIOFORUM 2019”

Informacje ogólne

1. Organizatorem „CEBioForum 2019” (zwanego dalej Forum) jest 8 Business Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 9/3U, 90-273 Łódź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457952, posiadającą numer NIP 7252066580, o kapitale zakładowym w kwocie 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), telefon:+48 881 300 888 e-mail: info@cebioforum.com zwana dalej Organizatorem.

2. Wszelkie informacje o Forum dostępne są na stronie internetowej www.cebioforum.com(zwanej dalej Stroną internetową).

3. Partnerami Organizatora (zwanymi dalej Partnerami) przy organizacji Forum są podmioty wskazane na Stronie internetowej.

4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Forum.

5. Forum odbędzie się w dniach 15-16 maja 2019r. w Expo-Łódź al. Politechniki 4, 93-590 Łódź


Warunki udziału w Forum

6. Udział w Forum jest odpłatny, dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych za okazaniem biletu wstępu na Forum (zwanego dalej Biletem) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W/w osoby fizyczne biorące udział w Forum będą zwane dalej Uczestnikami.

7. Bilety są odpłatne według cen podanych na stronie internetowej.

8. Bilety mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy Bilet upoważnia do wstępu na Forum jednej osoby i do wymiany na jeden identyfikator imienny.

9. W celu nabycia Biletów, potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej i dokonania stosownej opłaty.

10. W ramach formularza rejestracyjnego Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych (zwanych dalej Danymi osobowymi): Imię , Nazwisko, Reprezentowana firma/organizacja, Typ organizacji, Zajmowane stanowisko, Numer telefonu, E-mail, Dane do Faktury VAT: Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Państwo, NIP

11. Zgoda Uczestnika na podanie w formularzu rejestracyjnym w/w. danych osobowych jest niezbędna i konieczna do rejestracji Uczestnika i jego udziału w Forum.

12. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości Uczestnika bądź podanych przez niego danych, Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.

13. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub niepełnych informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania Biletu lub anulować wydany Bilet.

14. Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Forum lub o decyzji odmownej i przekaże bilet w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Zasady szczególne udziału w Forum

15. Forum odbędzie się w godzinach od 9.30 do 17.30. Przebywanie w miejscu organizacji Forum poza tym przedziałem czasowym dopuszczalne jest jedynie za zgodą Organizatora.

16. Posiadacz biletu otrzymuje w dniu Forum imienny identyfikator, który uprawnia go do poruszania się na terenie Expo-Łódź, gdzie odbywa się Forum. Uczestnik Forum zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywa się Forum i jest zobowiązany do jego okazania na żądanie przedstawiciela Organizatora. Wstęp do pomieszczeń, w których odbywa się Forum, mają wyłącznie uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora w trakcie pobytu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się Forum, na żądanie przedstawiciela Organizatora mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Expo-Łódź. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, mogą otrzymać jego duplikat.

17. Uczestnicy biorący udział w Forum zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, w tym zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w obiektach, w których odbywa się Forum, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno technicznych przedstawicieli Organizatora.

18. Na teren organizacji Forum nie będą wpuszczani Uczestnicy zachowujący się agresywnie, będący pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takiego zachowania mogą oni zostać usunięci z terenu organizacji Forum.

19. Na terenie organizacji Forum zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

20. Na terenie Forum zabronione jest propagowanie treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

21. W obiektach, w których odbywa się Forum, zabronione jest rejestrowanie dźwięku i obrazu, a także fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej niniejszy Regulamin z terenu organizacji Forum bez prawa do powrotu na teren organizacji Forum lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Forum.

23. Uczestnik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Organizatorowi i osobom trzecim w związku ze swoim działaniem lub/i zaniechaniem w czasie i miejscu organizacji Forum. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody jaką poniesie Organizator w przypadku wystąpienia do Organizatora osób trzecich z roszczeniami związanymi ze szkodą wyrządzoną przez Uczestnika.

24. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Forum uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Forum – z napisem ORGANIZATOR.


Postanowienia końcowe

25. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

26. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Forum.

27. W sprawach objętych niniejszym Regulaminem i pozostałych stosuje się przepisy prawa polskiego.

28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z udziałem. Uczestnika w Forum jest sąd właściwy według siedziby Organizatora.

29. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek wydatków związanych z uczestnictwem w Forum.

30. Organizator ustala program Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Forum, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego programu, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w Forum spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.